Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er ”Aktivitetshuset i Ry” og har hjemsted Skanderborgvej 44, 8680 Ry.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at skabe rammer for aktiviteter primært for frivillige til gavn for lokalsamfundet.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages foreninger, institutioner og grupper, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål samt er aktive i huset Skanderborgvej 44, Ry. Hver forening/gruppe udgør 1 medlem. Der kan ikke optages medlemmer uden for brugerkredsen i ”Aktivitetshuset i Ry”

Stk. 2. Nye medlemmer optages efter ansøgning. Ansøgning forelægges bestyrelsen til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. Nye medlemmer kan optages ved 3/4 flertal i bestyrelsen.

Stk. 3. Eksklusion af medlemmer kan ske ved 3/4 flertal i bestyrelsen på 2 efter hinanden indkaldte ekstraordinære møder med dette eneste punkt på dagsordenen.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel ved e-mail med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Medlemmer er hver tilmeldt forening/organisation/gruppe med 1 person, som har en plads i bestyrelsen.

Stk. 4. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer jf. stk. 3. Der kan stemmes ved den fremmødte repræsentant.

Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabsaflæggelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Bekendtgørelse af foreningens udpegede medlemmer til bestyrelsen for det næste år.

6. Valg af formand, næstformand, kasserer og eventuelt sekretær.

7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant

8. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar forud for den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med 3/4 flertal .

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst et af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges fra sit bagland for 1 år af gangen. Der kan ske udskiftninger i bestyrelsen i perioden, såfremt baglandet ønsker det.

Stk. 4. Formanden – og i formandens fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter eventuelt medlemsbidrag efter behov til husets drift med 3/4 flertals afgørelser.

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Stk. 4. Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål til almennyttigt lokalt hjælpearbejde. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 6. februar 2012 og ændret på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2013